حامیان همایش

انجمن ایرانی روابط بین الملل

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ايران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن ترویج علم ایران